5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Αρχική Σελίδα   <<  >>

Σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία «Διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι Αναθέτουσες Αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς»1 [ Κοινοτικές Οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.12(Ι)/2006 και Ν.11(Ι)/2006 ].

Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση «οι Αναθέτουσες Αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις προδιαγραφές, που περιέχονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στα έγγραφα του διαγωνισμού και στα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα και να αναζητείται η καλύτερη προσφορά».

Κατά τη διαδικασία αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει στα έγγραφα του διαγωνισμού να καθορίζει τα βήματα της διαπραγμάτευσης και τους όρους που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες από το Νόμο περιπτώσεις.

Από τον ορισμό προκύπτει ότι το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι ότι οι Αναθέτουσες Αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τους όρους της σύμβασης.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αναθέτουσες Αρχές όταν προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορούν:

να προσκαλούν τους Υποψηφίους με σκοπό την ανάθεση σύμβασης έργου, προμήθειας ή υπηρεσιών και ταυτόχρονα μπορούν
να συζητούν και να διαπραγματεύονται με τους Υποψήφιους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, τους όρους της σχετικής σύμβασης που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πρόσκληση.

 

Τύποι, χαρακτηριστικά και δυνατότητες της διαδικασίας με διαπραγμάτευση

Υπάρχουν δύο τύποι διαδικασίας με διαπραγμάτευση:

Η διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕΕΕ) και στην Eπίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΕΚΔ) ή μόνο στην ΕΕΚΔ εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κάτω από τα κατώτατα όρια του άρθρου 19 του Ν. 12(Ι)/2006.
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (το ίδιο ισχύει και για τον ανταγωνιστικό διάλογο), μπορεί είτε να αναδειχθεί ο «Προσωρινός Ανάδοχος» με τον οποίο θα διεξαχθούν οι τελικές διαπραγματεύσεις και θα οριστικοποιηθούν τα συμβατικά έγγραφα, είτε σε περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσαφηνιστεί όλα τα σχετικά με τη σύμβαση θέματα κατά τη προηγούμενη διαδικασία μπορεί να αναδειχθεί κατευθείαν ο Ανάδοχος του έργου. Η παραπάνω δυνατότητα ή επιλογή θα πρέπει να έχει προκαθοριστεί και να έχει αναφερθεί στα έγγραφα διαγωνισμού.

Στην περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με τον Προσωρινό Ανάδοχο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον δεύτερο στη λίστα υποψήφιο κοκ. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να κάνει αναφορές στις προβλέψεις αυτές στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η διαδικασία ανάδειξης «Προσωρινού Αναδόχου» δεν είναι δυνατή στην ανοικτή και στη κλειστή διαδικασία, κατά τις οποίες αναδεικνύεται από τη διαγωνιστική διαδικασία άμεσα «ο τελικός Ανάδοχος του Έργου» μη επιτρεπομένων διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (το ίδιο ισχύει και για τον ανταγωνιστικό διάλογο), η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει με τους υποψηφίους τόσο σε διαβουλεύσεις όσο και σε διαπραγματεύσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού και των προτάσεων τους. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή τόσο στην ανοικτή όσο και στη κλειστή διαδικασία δεν επιτρέπεται.

 

Τα όρια της ευελιξίας της Αναθέτουσας Αρχής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση

Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ενεργεί ευέλικτα όχι μόνο ως προς την ανάθεση της σύμβασης αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μίας πρόσκλησης ή ενός διαγωνισμού που γίνεται με τη διαδικασία αυτή.

Όμως η ευελιξία αυτή κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες.

Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να ενεργεί ως δημόσια αρχή εφαρμόζοντας αυτές, καθώς και τις αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις (πχ διαφάνεια, ίση μεταχείριση κλπ) και τις αρχές της καλής και χρηστής διοίκησης (πχ. κώδικες δεοντολογίας), ιδιαίτερα όταν:

Προσδιορίζει τους συμβατικούς όρους των εγγράφων του διαγωνισμού (τεχνικές προδιαγραφές, τιμές, χρονοδιαγράμματα, τους ουσιώδεις και μη ουσιώδεις όρους της σύμβασης κλπ.).
Αξιολογεί τις προσφορές και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και διαπραγματεύεται τις προσφορές αυτές (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, και 2004/17 και Ν.12(Ι)/2006, Κεφάλαιο IV, Άρθρο 32, παρ. 2, σελ.41, Ν11(Ι)/2006, Κεφάλαιο V, Άρθρο 38, παρ. 2 & 3, σελ.286 ).

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση οφείλει να εφαρμόζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας με τους οικονομικούς φορείς που διαπραγματεύεται.

 

Περιορισμοί στη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση

Ενώ κατά την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία οι Αναθέτουσες Αρχές είναι ελεύθερες να επιλέγουν οποτεδήποτε την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία, η διαδικασία με διαπραγμάτευση επιτρέπεται να επιλέγεται μόνο στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται περιοριστικά στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία και στο δίκαιο μεταγραφής.  Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενά, ενώ το βάρος της απόδειξης - ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους - το φέρει η Αναθέτουσα Αρχή που επικαλείται την εφαρμογή τους.

Για τους λόγους αυτούς η Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά τόσο στην οδηγία όσο και στην εθνική νομοθεσία. Οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στις αμέσως επόμενες παραγράφους.


© 2007 Κυπριακή Δημοκρατία, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας